รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (โครงการโรงเรียนสุจริต) 6 - 7 ธ.ค. 66 กทม  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved