รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม กรณีรวมและเลิกล้มสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (60 วัน)  งบประมาณ 762,300.00 บาท เบิกจ่าย 648,300.00 บาท คงเหลือ 114,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมา รร ชุมชนบ้านโป่ง 20,700.00 8  มี.ค. 2567
2 ค่าจ้างเหมา รร บ้านปง (อินทขิล) 19,800.00 8  มี.ค. 2567
3 ค่าจ้างเหมา รร วัดปางมะกล้วย 29,700.00 8  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างเหมา รร สันป่ายางวิทยาคาร 24,000.00 8  มี.ค. 2567
5 ค่าจ้างเหมา รร สันป่ายางวิทยาคาร 15,600.00 8  มี.ค. 2567
6 ค่าจ้างเหมา รร สบเปิงวิทยา 34,800.00 8  มี.ค. 2567
7 ค่าจ้างเหมา รร บ้านปางฮ่าง 48,000.00 8  มี.ค. 2567
8 ค่าจ้างเหมา รร ป่าจี้วังแดงวิทยา 5,400.00 26  มี.ค. 2567
9 ค่าจ้างเหมา รร วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 12,600.00 26  มี.ค. 2567
10 ค่าจ้างเหมา รร วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 8,100.00 26  มี.ค. 2567
11 ค่าจ้างเหมา รร วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 8,100.00 26  มี.ค. 2567
12 ค่าจ้างเหมา รร วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 17,100.00 26  มี.ค. 2567
13 ค่าจ้างเหมา รร บ้านแม่ตะมาน 30,600.00 26  มี.ค. 2567
14 ค่าจ้างเหมา รร บ้านแม่ตะมาน 30,600.00 26  มี.ค. 2567
15 ค่าจ้างเหมา รร ชุมชนวัดช่อแล 45,900.00 26  มี.ค. 2567
16 ค่าจ้างเหมา รร วัดท่าข้าม 30,600.00 26  มี.ค. 2567
17 ค่าจ้างเหมา รร บ้านแม่ตะมาน 1,800.00 26  มี.ค. 2567
18 ค่าจ้างเหมา รร ชุมชนวัดช่อแล 44,100.00 3  เม.ย. 2567
19 ค่าจ้างเหมา รร ชุมชนวัดช่อแล 33,300.00 3  เม.ย. 2567
20 ค่าจ้างเหมา รร สบเปิงวิทยา 2,400.00 18  เม.ย. 2567
21 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 900.00 30  พ.ค. 2567
22 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 900.00 30  พ.ค. 2567
23 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 27,000.00 30  พ.ค. 2567
24 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 27,900.00 30  พ.ค. 2567
25 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 36,900.00 30  พ.ค. 2567
26 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 21,600.00 30  พ.ค. 2567
27 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 16,200.00 30  พ.ค. 2567
28 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 19,800.00 30  พ.ค. 2567
29 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 900.00 28  มิ.ย. 2567
30 ค่า่บริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก 33,000.00 28  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved