รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ 1 อำเภอ 1 ร.ร. วันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 ณ ริเวอร์ไซต์  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ชดใช้เงินยืมคชจ.เดินทางไปราชการ นายอุดมพร 6,500.00 7  ธ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved