รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 66- พ.ค. 67 ) จำนวน 11 อัตรา  งบประมาณ 1,388,640.00 บาท เบิกจ่าย 1,338,750.00 บาท คงเหลือ 49,890.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต ตค.66 165,000.00 27  พ.ย. 2566
2 เงินประกันสังคม 8,250.00 27  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต พย.66 165,000.00 27  พ.ย. 2566
4 เงินประกันสังคม 8,250.00 27  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างครูวิทย์ฯ ธค.66 165,000.00 18  ธ.ค. 2566
6 เงินประกันสังคม 8,250.00 18  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต มค.67 165,000.00 23  ม.ค. 2567
8 เงินประกันสังคม 8,250.00 23  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต กพ.67 165,000.00 14  ก.พ. 2567
10 เงินประกันสังคม 8,250.00 14  ก.พ. 2567
11 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต มีค.67 150,000.00 11  มี.ค. 2567
12 เงินประกันสังคม 7,500.00 11  มี.ค. 2567
13 ึ้่ค่าจ้างครูวิทย์ เมย.67 150,000.00 18  เม.ย. 2567
14 เงินประกันสังคม 7,500.00 18  เม.ย. 2567
15 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต พค.67 150,000.00 23  พ.ค. 2567
16 เงินประกันสังคม 7,500.00 23  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved