รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน 2 อัตรา (1 พ.ย.66 - 31 มี.ค. 67)  งบประมาณ 170,000.00 บาท เบิกจ่าย 162,066.00 บาท คงเหลือ 7,934.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า พย.66 17,000.00 13  ธ.ค. 2566
2 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ธค.66 17,000.00 18  ม.ค. 2567
3 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า มค.67 60,066.00 7  ก.พ. 2567
4 ค่าจ้างครูผู้ทรงฯ กพ.67 17,000.00 7  มี.ค. 2567
5 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน มีค.67.65 51,000.00 4  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved