รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ RT,NT ระหว่างวันที่ 6- 8 พ.ย. 66 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  งบประมาณ 5,500.00 บาท เบิกจ่าย 5,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการเข้าร่วมประชุม 6- 8 พ.ย. 66 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ น.ส.ส้มโอ 5,500.00 21  พ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved