รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 (7 เดือน ต.ค.66 - เม.ย. 67)  งบประมาณ 3,240,882.00 บาท เบิกจ่าย 3,240,882.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.66 45,000.00 13  พ.ย. 2566
2 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.66 198,000.00 17  พ.ย. 2566
3 เงินประกันสังคม 9,900.00 17  พ.ย. 2566
4 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.66 198,000.00 24  พ.ย. 2566
5 เงินประกันสังคม 9,900.00 24  พ.ย. 2566
6 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.-พย.66 195,000.00 13  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.66 198,000.00 18  ธ.ค. 2566
8 เงินประกันสังคม 9,900.00 18  ธ.ค. 2566
9 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พิการ ทวน 191,400.00 19  ธ.ค. 2566
10 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พิการ ทวน 13,200.00 3  ม.ค. 2567
11 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.66 122,225.68 10  ม.ค. 2567
12 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.66 135,000.00 18  ม.ค. 2567
13 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.67 198,000.00 23  ม.ค. 2567
14 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.67 9,900.00 23  ม.ค. 2567
15 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.67 238,935.44 7  ก.พ. 2567
16 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.67 198,000.00 14  ก.พ. 2567
17 เงินประกันสังคม 9,900.00 14  ก.พ. 2567
18 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ. 67 252,000.00 7  มี.ค. 2567
19 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.67 198,000.00 11  มี.ค. 2567
20 เงินประกันสังคม 9,900.00 11  มี.ค. 2567
21 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มีค.67 243,000.00 4  เม.ย. 2567
22 ึ้ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 198,000.00 18  เม.ย. 2567
23 เงินประกันสังคม 9,900.00 18  เม.ย. 2567
24 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พิการ พค.67 270,000.00 6  มิ.ย. 2567
25 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิย.67 79,820.88 20  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved