รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน ต.ค.66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา  งบประมาณ 151,200.00 บาท เบิกจ่าย 146,148.00 บาท คงเหลือ 5,052.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต 16,548.00 9  พ.ย. 2566
2 ค่าจ้างธุรการ/แม่บ้านเขต ตค.66 18,000.00 17  พ.ย. 2566
3 เงินประกันสังคม 900.00 17  พ.ย. 2566
4 ค่าจ้างธุรการ/แม่บ้านเขต พย.66 18,000.00 24  พ.ย. 2566
5 เงินประกันสังคม 900.00 24  พ.ย. 2566
6 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต พย.66 18,000.00 13  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างธุรการ/แม่บ้านเขต ธค.66 18,000.00 18  ธ.ค. 2566
8 เงินประกันสังคม 900.00 18  ธ.ค. 2566
9 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต ธค.66 18,000.00 5  ม.ค. 2567
10 ค่าจ้างเวรยามเขต มค.67 18,000.00 23  ม.ค. 2567
11 เงินประกันสังคม 900.00 23  ม.ค. 2567
12 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต มค.67 18,000.00 7  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved