รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา   งบประมาณ 1,764,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,706,806.41 บาท คงเหลือ 57,193.59 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ตค.66 330,000.00 17  พ.ย. 2566
2 เงินประกันสังคม 16,500.00 17  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พย.66 330,000.00 24  พ.ย. 2566
4 เงินประกันสังคม 16,500.00 24  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ พย.66 90,000.00 13  ธ.ค. 2566
6 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ธค.66 330,000.00 18  ธ.ค. 2566
7 เงินประกันสังคม 16,500.00 18  ธ.ค. 2566
8 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ ธค.66 52,258.05 19  ธ.ค. 2566
9 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ ธค.66 60,000.00 18  ม.ค. 2567
10 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต มค.67 330,000.00 23  ม.ค. 2567
11 เงินประกันสังคม 16,500.00 23  ม.ค. 2567
12 ค่าจ้างเหมาครูขาดแคลนฯ มค.67 118,548.36 7  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved