รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา  งบประมาณ 149,400.00 บาท เบิกจ่าย 145,665.00 บาท คงเหลือ 3,735.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงฯพักนอน ตค.66 27,000.00 17  พ.ย. 2566
2 เงินประกันสังคม 1,350.00 17  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงฯ พักนอน พย.66 24,300.00 24  พ.ย. 2566
4 เงินประกันสังคม 1,215.00 24  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน ธค.66 18,000.00 18  ธ.ค. 2566
6 เงินประกันสังคม 900.00 18  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงฯ พักนอน ธค.66 9,000.00 19  ธ.ค. 2566
8 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พักนอน ทวน 9,000.00 3  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงฯ พักนอน ธค.66 9,000.00 18  ม.ค. 2567
10 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงพักนอน มค.67 18,000.00 23  ม.ค. 2567
11 เงินประกันสังคม 900.00 23  ม.ค. 2567
12 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ พักนอน มค.67 9,000.00 7  ก.พ. 2567
13 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิย.67 18,000.00 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved