รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน ต.ค.66 - มค.67 จำนวน 22 อัตรา  งบประมาณ 824,400.00 บาท เบิกจ่าย 793,103.17 บาท คงเหลือ 31,296.83 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเขต ตค.66 6,096.77 9  พ.ย. 2566
2 ค่าจ้างนักการภารโรง ตค.66 126,000.00 17  พ.ย. 2566
3 เงินประกันสังคม 6,300.00 17  พ.ย. 2566
4 ค่าจ้างนักการภารโรง พย.66 126,000.00 24  พ.ย. 2566
5 เงินประกันสังคม 6,300.00 24  พ.ย. 2566
6 ค่าจ้างเหมานักการฯ รร.ตค.-พย.66 45,000.00 13  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเขต พย.66 9,000.00 13  ธ.ค. 2566
8 ค่าจ้างนักการภารโรง ธค.66 126,000.00 18  ธ.ค. 2566
9 เงินประกันสังคม 6,300.00 18  ธ.ค. 2566
10 ค่าจ้างเหมานักการ รร. ธค.66 63,000.00 19  ธ.ค. 2566
11 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเขต ธค.66 9,000.00 5  ม.ค. 2567
12 ค่าจ้างเหมานักการ รร. ธค.66 36,000.00 10  ม.ค. 2567
13 ค่าจ้างเหมานักการ รร. ธค.66 18,000.00 18  ม.ค. 2567
14 ค่าจ้างนักการภารโรง มค.67 126,000.00 23  ม.ค. 2567
15 เงินประกันสังคม 6,300.00 23  ม.ค. 2567
16 ค่าจ้างเหมานักการ รร. ธค.66 68,806.40 7  ก.พ. 2567
17 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเขต มค.67 9,000.00 7  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved