รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 57 อัตรา  งบประมาณ 2,052,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,996,500.00 บาท คงเหลือ 55,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ตค.66 63,000.00 13  พ.ย. 2566
2 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ตค-พย.66 585,000.00 13  ธ.ค. 2566
3 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ทวน.66 331,500.00 19  ธ.ค. 2566
4 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ทวน66 36,000.00 3  ม.ค. 2567
5 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ธค.66 324,000.00 10  ม.ค. 2567
6 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ธค.66 189,000.00 18  ม.ค. 2567
7 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มค.67 468,000.00 7  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved