รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน ต.ค. 66 -มค. 67 จำนวน 44 อัตรา  งบประมาณ 2,760,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,760,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ตค.66 45,000.00 13  พ.ย. 2566
2 ค่าจ้างธุรการ รร. ตค.66 600,000.00 17  พ.ย. 2566
3 เงินประกันสังคม 30,000.00 17  พ.ย. 2566
4 ค่าจ้างธุรการ รร. พย.66 600,000.00 24  พ.ย. 2566
5 เงินประกันสังคม 30,000.00 24  พ.ย. 2566
6 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. พย.66 75,000.00 13  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างธุรการ รร. ธค.66 600,000.00 18  ธ.ค. 2566
8 เงินประกันสังคม 30,000.00 18  ธ.ค. 2566
9 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ธค.66 30,000.00 10  ม.ค. 2567
10 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ธค..66 30,000.00 18  ม.ค. 2567
11 ค่าจ้างธุรการ รร. มค.67 600,000.00 23  ม.ค. 2567
12 เงินประกันสังคม 30,000.00 23  ม.ค. 2567
13 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. มค.67 60,000.00 7  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved