รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชนในการเดินทางไปราชการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ " 7-10 ธ.ค. 64 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดินทางไปราชการ-รุ่งศักดิ์ 6,000.00 5  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved