รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  งบประมาณ 25,000.00 บาท เบิกจ่าย 25,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ทุุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ 25,000.00 17  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved