รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  งบประมาณ 782,700.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 782,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved