รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens บ้านนาบุญโหล่งขอด  งบประมาณ 27,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 27,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved