รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์วิชาการเกษตร เลือกรายการ แบบ 2 บ้านเป้าวิทยาคาร  งบประมาณ 62,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 62,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved