รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 เขต แผ่นดินไหว (ผูกพัน 64 - 65)  งบประมาณ 13,676,400.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 13,676,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved