รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 เขต แผ่นดินไหว (ผูกพัน 65 - 66)   งบประมาณ 4,840,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 4,840,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved