รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โดยครอบครัว)   งบประมาณ 13,180.00 บาท เบิกจ่าย 13,180.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเทอม2/2564 13,180.00 16  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved