รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์การเรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว)  งบประมาณ 9,075.00 บาท เบิกจ่าย 9,075.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน กศ.โดยครอบครัว เทอม 2/64 9,075.00 16  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved