รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 (70%)  งบประมาณ 3,136,845.00 บาท เบิกจ่าย 3,136,845.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียนเทอม2/64 (70%) 3,136,845.00 12  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved