รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าบริหารจัดการรถกระบะ ภาคเรียนที่ 2/2564 (100 วัน) บ้านป่าลาน  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 50,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved