รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา (เงิน 2000 ) ครั้งที่ 2  งบประมาณ 118,000.00 บาท เบิกจ่าย 118,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินเยียวยา ช่วยเหลือภาระด้านการศึกษาโควิด 19ฯ 118,000.00 29  ต.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved