รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ธุรการ ร.ร. จำนวน 49 อัตราครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 2,278,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,268,338.58 บาท คงเหลือ 10,161.42 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการ รร.ตค.64 735,000.00 1  พ.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 18,375.00 1  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างธุรการ รร.พย.64 735,000.00 16  พ.ย. 2564
4 เงินประกันสังคม 18,375.00 16  พ.ย. 2564
5 ค่าจ้างธุรการ รร. ธค.64 735,000.00 15  ธ.ค. 2564
6 เงินประกันสังคม 36,750.00 15  ธ.ค. 2564
7 เรียกคืนเงินธุรการลาออก 1 ราย -9,677.42 30  ธ.ค. 2564
8 เรียกคืนเงินประกันสังคมธุรการลาออก 1 ราย -484.00 30  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved