รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. ในการเข้าร่วมประชุม จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเขาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า  งบประมาณ 2,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 2,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved