รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 22,500.00 บาท เบิกจ่าย 14,980.00 บาท คงเหลือ 7,520.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 (ICT) เดือน ตุ.ค.64 7,490.00 12  ม.ค. 2565
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2(ICT) เดือน พ.ย.64 7,490.00 12  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved