รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 780,000.00 บาท เบิกจ่าย 230,624.90 บาท คงเหลือ 549,375.10 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12,519.00 15  ธ.ค. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,416.00 15  ธ.ค. 2564
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,848.00 15  ธ.ค. 2564
4 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,996.00 15  ธ.ค. 2564
5 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11,877.00 15  ธ.ค. 2564
6 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,943.40 15  ธ.ค. 2564
7 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,563.72 15  ธ.ค. 2564
8 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,232.18 15  ธ.ค. 2564
9 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,169.00 21  ธ.ค. 2564
10 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,783.80 21  ธ.ค. 2564
11 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,281.86 21  ธ.ค. 2564
12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,771.30 21  ธ.ค. 2564
13 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,000.00 21  ธ.ค. 2564
14 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,498.00 21  ธ.ค. 2564
15 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,489.00 22  ธ.ค. 2564
16 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,597.00 22  ธ.ค. 2564
17 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,926.00 22  ธ.ค. 2564
18 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,000.00 22  ธ.ค. 2564
19 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,140.00 22  ธ.ค. 2564
20 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,285.80 27  ธ.ค. 2564
21 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,953.20 27  ธ.ค. 2564
22 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,000.00 27  ธ.ค. 2564
23 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,498.00 27  ธ.ค. 2564
24 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 13,268.00 7  ม.ค. 2565
25 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,140.00 7  ม.ค. 2565
26 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,852.00 7  ม.ค. 2565
27 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,564.00 7  ม.ค. 2565
28 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,983.00 7  ม.ค. 2565
29 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,010.58 14  ม.ค. 2565
30 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,070.00 14  ม.ค. 2565
31 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,500.00 14  ม.ค. 2565
32 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,263.80 14  ม.ค. 2565
33 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,934.00 14  ม.ค. 2565
34 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,523.00 14  ม.ค. 2565
35 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12,989.80 14  ม.ค. 2565
36 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,284.00 19  ม.ค. 2565
37 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,749.00 19  ม.ค. 2565
38 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,499.80 19  ม.ค. 2565
39 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,351.86 19  ม.ค. 2565
40 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,853.80 19  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved