รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 652,260.00 บาท เบิกจ่าย 651,000.00 บาท คงเหลือ 1,260.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 210,000.00 12  พ.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 5,250.00 12  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 210,000.00 16  พ.ย. 2564
4 เงินประกันสังคม 5,250.00 16  พ.ย. 2564
5 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต ธค.64 210,000.00 15  ธ.ค. 2564
6 เงินประกันสังคม 10,500.00 15  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved