รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมารายเดือนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 20 อัตรา (ต.ค. 64 - ก.พ. 65)  งบประมาณ 900,000.00 บาท เบิกจ่าย 499,500.00 บาท คงเหลือ 400,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.64 45,000.00 22  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.64 81,000.00 25  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.64 153,000.00 9  ธ.ค. 2564
4 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.64 58,500.00 15  ธ.ค. 2564
5 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.64 162,000.00 5  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved