รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสบทบกองทุนประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือนละ 450 (ธ.ค. 64 - ก.พ. 65)  งบประมาณ 44,550.00 บาท เบิกจ่าย 14,560.00 บาท คงเหลือ 29,990.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินประกันสังคม 14,850.00 15  ธ.ค. 2564
2 เรียกคืนเงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการลาออก 2 ราย -290.00 30  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved