รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ต.ค. - พ.ย. 64)  งบประมาณ 14,850.00 บาท เบิกจ่าย 14,850.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินประกันสังคม 7,425.00 22  พ.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 7,425.00 22  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved