รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 33 อัตรา (ต.ค. 64 - กพ. 65)  งบประมาณ 1,485,000.00 บาท เบิกจ่าย 885,193.54 บาท คงเหลือ 599,806.46 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.64 297,000.00 22  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.64 297,000.00 22  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.64 297,000.00 15  ธ.ค. 2564
4 เรียกคืนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการลาออก 2 ราย -5,806.46 30  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved