รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเร่งด่วนหรืออื่น ๆ  งบประมาณ 76,500.00 บาท เบิกจ่าย 5,700.00 บาท คงเหลือ 70,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ้างทำบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ 5,700.00 9  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved