รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,860.00 บาท คงเหลือ 13,140.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุมงานบริหารบุคคล 1,860.00 17  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved