รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,090.00 บาท คงเหลือ 7,910.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดงบประมาณ 2565-น.ส.ปวีณา ยอดชัย 2,090.00 8  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved