รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าสาธารณูปโภค  งบประมาณ 500,000.00 บาท เบิกจ่าย 270,580.07 บาท คงเหลือ 229,419.93 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ตุลาคม 64 82,592.45 9  พ.ย. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สนง. ต.ค. 963.00 9  พ.ย. 2564
3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (ทีโอที) กันยายน 64 2,322.23 9  พ.ย. 2564
4 ค่าน้ำประปา สนง. ตุลาคม 64 2,885.68 10  พ.ย. 2564
5 ค่าน้ำประปา สนง. พฤศจิกายน 64 2,862.46 10  พ.ย. 2564
6 ค่าเช่าโปรแกรมZoom Meeting Pro (ศน.สุภาพ) 46,224.00 10  พ.ย. 2564
7 ค่าไฟฟ้า พ.ย.64 68,834.16 1  ธ.ค. 2564
8 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสนง.3BB 963.00 1  ธ.ค. 2564
9 ค่าโทรศัพท์ สนง. ต.ค.64 2,205.75 1  ธ.ค. 2564
10 ค่าไปรษณีย์ ต.ค.64 3,284.00 1  ธ.ค. 2564
11 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. ต.ค.64 1,614.00 1  ธ.ค. 2564
12 ค่าไปรษณียภัณฑ์ พ.ย.64 3,062.00 27  ธ.ค. 2564
13 ค่าน้ำประปา ธ.ค.64 2,769.59 27  ธ.ค. 2564
14 ค่าโทรศัพท์ สนง. พ.ย..63 2,508.45 27  ธ.ค. 2564
15 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสนง.3BB เดือน ธ.ค.64 963.00 5  ม.ค. 2565
16 ค่าไฟฟ้า สนง.เดือน ธ.ค.64 42,404.30 5  ม.ค. 2565
17 ค่าไปรษณียภัณฑ์ ธ.ค.64 4,122.00 12  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved