รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. ในการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจ  งบประมาณ 708,000.00 บาท เบิกจ่าย 312,000.00 บาท คงเหลือ 396,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาอัตราจ้างเขต ตค.64 68,000.00 1  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต ตค.64 35,121.00 1  พ.ย. 2564
3 เงินประกันสังคม 879.00 1  พ.ย. 2564
4 อัตราจ้างเขต พย.64 35,121.00 16  พ.ย. 2564
5 เงินประกันสังคม พย.64 879.00 16  พ.ย. 2564
6 ค่าจ้างเหมาอัตราจ้างเขต พย.64 68,000.00 1  ธ.ค. 2564
7 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต ธค.64 34,287.00 15  ธ.ค. 2564
8 เงินประกันสังคม 1,713.00 15  ธ.ค. 2564
9 ค่าจ้างเหมาอัตราจ้างเขต ธค.64 68,000.00 30  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved