รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งบประมาณ 250,000.00 บาท เบิกจ่าย 94,350.00 บาท คงเหลือ 155,650.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซื้อน้ำมัน พ.ย.64 61,550.00 4  ม.ค. 2565
2 ซื้อน้ำมัน ธ.ค.64 32,800.00 19  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved