รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณ 70,000.00 บาท เบิกจ่าย 12,900.00 บาท คงเหลือ 57,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ้างทำเอกสาร GFMIS 4,200.00 9  ธ.ค. 2564
2 ซื้อวัสดุโครงการน้อมรำลึกฯ 1,500.00 5  ม.ค. 2565
3 ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2564 3,080.00 19  ม.ค. 2565
4 ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 2,620.00 19  ม.ค. 2565
5 ซื้อวัสดุ การวางพวงมาลาเจ้าดาราฯ 1,500.00 19  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved