รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  งบประมาณ 5,400.00 บาท เบิกจ่าย 1,500.00 บาท คงเหลือ 3,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าขยะมูลฝอย ต.ค.-พ.ย.64 1,500.00 9  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved