รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  งบประมาณ 37,500.00 บาท เบิกจ่าย 9,490.00 บาท คงเหลือ 28,010.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ้างซ่อมเครื่องวงจรปิด - สายฤดี 9,490.00 19  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved