รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณ 75,000.00 บาท เบิกจ่าย 27,060.92 บาท คงเหลือ 47,939.08 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซ่อมรถยนต์ ขล 615 เชียงใหม่ 3,769.08 5  ม.ค. 2565
2 ซ่อมรถยนต์ นง 8533 เชียงใหม่ 14,541.84 31  ธ.ค. 2564
3 ซ่อมรถยนต์ ผร 8597 เชียงใหม่ 8,750.00 19  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved