รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. ในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณ 75,000.00 บาท เบิกจ่าย 31,780.00 บาท คงเหลือ 43,220.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม-นางรำพัน ทองคำ 1/65 5,370.00 19  พ.ย. 2564
2 เงินยืม-นายธนะกิจ สุริยะธง 2/65 9,400.00 8  ธ.ค. 2564
3 เดินทางไปนิเทศติดตามฯ-ส่งเสริม 9,840.00 4  ม.ค. 2565
4 เดินทางไปราชการ-รุ่งศักดิ์ 1,760.00 5  ม.ค. 2565
5 เดินทางติดตามการเรียนการสอน - จันทกานต์ 4,480.00 19  ม.ค. 2565
6 คชจ.ประชุม-บริหารงานบุคคล 1,860.00 19  ม.ค. 2565
7 เบิกเกินส่งคืน -930.00 6  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved