รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. การประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,830.00 บาท คงเหลือ 13,170.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมการศึกษาครอบครัว-อัธยา บุญช่วย 600.00 8  ธ.ค. 2564
2 ประชุมพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ-น.ส.ปวีณา ยอดชัย 480.00 8  ธ.ค. 2564
3 ประชุมติดตามช่วยเหลือนร.-ชลธิชา 750.00 4  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved