รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ. ประชุมผู้บริหาร ร.ร.และทีมบริหารองค์กร  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,720.00 บาท คงเหลือ 12,280.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมทีมองค์กร 21 ต.ค.64 และ15 พ.ย.64 นางสายฤดี มารังค์ 2,720.00 8  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved