รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมา ธุรการ ร.ร. จำนวน 73 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 1,971,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,791,000.00 บาท คงเหลือ 180,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร.ตค.64 549,000.00 9  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. 63,000.00 15  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างธุรการ รร. พย.64 612,000.00 9  ธ.ค. 2564
4 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. ธค.64 567,000.00 5  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved