รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมา นักการภารโรง จำนวน 23 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 641,700.00 บาท เบิกจ่าย 614,025.00 บาท คงเหลือ 27,675.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรงโรงเรียน 207,000.00 1  พ.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 5,175.00 1  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างนักการภารโรงโรงเรียน 198,000.00 16  พ.ย. 2564
4 เงินประกันสังคม 4,950.00 16  พ.ย. 2564
5 เรียกเงินคืน นางศรีวรรณ ตาบุญ ร.ร.บ้านเมืองขอน ของเดือน ต.ค. 64 -9,000.00 30  พ.ย. 2564
6 ค่าจ้างนักการภารโรงโรงเรียน ธค.64 198,000.00 15  ธ.ค. 2564
7 เงินประกันสังคม 9,900.00 15  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved