รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 111,600.00 บาท เบิกจ่าย 111,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเวรยามเขต 36,000.00 1  พ.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 900.00 1  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างเวรยามเขต 36,000.00 16  พ.ย. 2564
4 เงินประกันสังคม 900.00 16  พ.ย. 2564
5 ค่าจ้างเวรยามเขต 36,000.00 15  ธ.ค. 2564
6 เงินประกันสังคม 1,800.00 15  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved